เทป (MP3) Archive

หมวดนี้เป็นไฟล์เสียงที่เป็นการแสดงปาฐกถาธรรม, การเทศน์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์