ผลสอบบาลี ปี2555 ครั้งที่ ๑ ,ที่๒ วัดชลฯ

on Thursday, 15 March 2012. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสอบ ประโยคบาลีสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๕๕

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง

รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค       พ.ศ.๒๕๕๕

 

 

ชั้นประโยค

ส่งสอบ

ขาดสอบ

ขาดสิทธิ์

คงสอบ

สอบได้

สอบตก

สอบ

ครั้งที่๒

คิดเป็น%ที่สอบได้

ป.ธ.๙

๔๔๐

๗๘

๓๖๑

๖๓

๒๙๘

  ๑๗.๔๕

ป.ธ.๘

๕๙๔

๒๓๖

         ๑

๓๕๗

๕๐

๓๐๗   ๑๔.๐๑

ป.ธ.๗

๙๖๕

๔๐๖

         ๑

๕๕๘

๑๓๒

๔๒๖   ๒๓.๖๖

ป.ธ.๖

๘๖๗

๓๐๕

๕๕๙

๑๖๗

๓๙๒   ๒๙.๗๘

ป.ธ.๕

๑,๕๑๒

๕๙๔

        ๔

๙๑๔

๕๓๙

๕๓๙ ๑๙๕ ๑๙.๖๙

ป.ธ.๔

๒,๒๙๗

๗๒๐

       ๒๔

๑,๕๕๓

๓๘๙

๘๑๑ ๓๕๓ ๒๕.๐๕

ป.ธ.๓

๔,๕๕๐

๑,๒๖๔

        ๒๘

๓,๒๕๘

๖๕๒

๑,๔๕๕ ๑,๑๕๑ ๒๐.๐๑

๑-๒

๒๓,๗๖๙

๘,๓๖๗

๑,๐๘๗

๑๔,๓๑๕

๒,๐๖๐

๘,๘๓๗

๓,๔๑๘ ๑๔.๓

รวม

๓๔,๙๙๔

๑๑,๙๗๐

๑,๑๔๙

๒๑,๘๗๕

๓,๖๙๓

๑๓,๐๖๕

๕,๑๑๗ ๑๖.๘๘

 

 

รับรองตามนี้

(พระพรหมโมลี)

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

หมายเหตุ สอบผ่านรายวิชา

            ๑.ประโยค ป.ธ.๕             -วิชาแปลไทยเป็นมคธ           ๘๑        รูป

                                                -วิชาแปลมคธเป็นไทย           ๑๑๔       รูป

            ๒. ประโยค ป.ธ.๔            -วิชาแปลไทยเป็นมคธ           ๘๒        รูป

                                                -วิชาแปลมคธเป็นไทย           ๒๗๑      รูป

            ๓. ประโยค ป.ธ.๓             -วิชาแปลมคธเป็นไทย           ๓๐๗      รูป

                                                -วิชาสัมพันธ์ไทย                 ๖๔๐       รูป

                                                -วิชาบาลีไวยากรณ์              ๗๓๑      รูป

            ๔. ประโยค ป.ธ. ๑-๒       -วิชาแปลมคธเป็นไทย           ๒๕๕      รูป

                                                -วิชาบาลีไวยากรณ์              ๓,๑๖๓    รูป

                                                รวมทั้งสิ้น                         ๕,๖๔๔    รูป

สอบครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๖,๑๗,๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ตรงกับ วันแรม ๑๐,๑๑,๑๒ ค่ำ เดือน ๕

 

ผลสอบ บาลี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕  สำนักศาสนศึกษาวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รายชื่อ ผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๙ ได้

จำนวน ๓ รูป

 

เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

๓๓

พระมหาธนู

ปญฺญาวุฑฺโฒ

พุดเกลี้ยง

๓๔

๑๓

๓๔

พระมหาจารุวัตร

จารุวตฺโต

คำดี

๒๗

๓๕

พระมหาวีระ

ธีรวํโส

ตรวจนอก

๒๔


รายชื่อ ผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๗ ได้

จำนวน ๒ รูป

 

เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

๕๓

พระมหาภาสุ

สมาจาโร

แก้วคง

๓๓

๑๑

๕๔ สามเณรไกรพิทักษ์   บุตมะ

๒๐

 

รายชื่อ ผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๕ ได้

จำนวน ๑ รูป

เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

๒๒๑ พระมหาพัทธพล  สุนฺทโร

พาณิชสุนทรชัย

๔๒

 ๑๐

 

รายชื่อ ผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๔ ได้

จำนวน ๔ รูป

เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

๑๐๔ สามเณรรุ้งสกุล  

ทองธุรี

๑๙

 

๑๐๕

สามเณรจักรี

 

อุมะซะ

๑๙

 

๑๐๖

สามเณรณพล

 

เพชรวิเชียร

๑๙

 

๑๐๗

สามเณรภูมินทร์

 

เนยสูงเนิน

๑๗

 รายชื่อ ผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๓ ได้

จำนวน ๘ รูป

 

เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

๑๔๙

พระศักดิ์ชัย

ชยวุฑฺโฒ

พงษ์นราวรรณ

๓๔

๑๕๐

พระอนุพงษ์

สุเมโธ

ขจรกลิ่น

๒๕

๑๕๑

พระภูวนาถ

ธมฺมนาโถ

เรืองขจร

๔๕

๑๕๒

พระจตุรงค์

รกฺขิตจิตฺโต

แดงนาเกร็ด

๓๘

๑๕๓

พระศุภกร

สุภธมฺโม

ดวงไพศาล

๒๗

๑๕๔

พระปรีชา

ถิรเมธี

นาศรี

๒๓

๗๗๖ 

 พระบุญญพัฒน์

 ชยธมฺโม

 ลีลาชัย

๒๗ 

 ๕

 ๗๗๗

 สามเณรอนุพรรณ

 

 น้อยผล

 ๑๔

 

 

รายชื่อ ผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ๑-๒ ได้

จำนวน ๑ รูป

 

เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

๓๓๓

พระวิวัฒน์

วิวฑฺฒโน

ศรสุวรรณรังษี

๓๗


พิธีเจริญชัยมงคลถาคา
ต้อนรับ ผู้รับมอบพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และรับมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
 

Comments (5)

 • Sk Chainarong

  Sk Chainarong

  19 March 2012 at 23:57 |
  ขอชื่นชม ในความพยายามและความสารถของทุกท่าน ที่สอบผ่านทุกๆรูป
 • Samart Samad

  Samart Samad

  24 June 2012 at 21:28 |
  เห็นแล้วน้ำตามันไหล
 • Burin Poonlapalin

  Burin Poonlapalin

  13 August 2012 at 21:57 |
  ถ้าพระมหาวีระ ตรวจนอก หรือผู้รู้จักได้มาเห็นคอมเม็นต์นี้แล้ว กรุณากราบนมัสการท่านให้กรุณาติดต่อมาที่ผมผ่านเฟซบุ๊คนี้ด้วย อยากจะแสดงความยินดีแก่ท่านครับผมเป็นรุ่นพี่สมัยอยู่วัดราชสิทธาราม
  • Maha Duangthip Dhamma

   Maha Duangthip Dhamma

   26 August 2012 at 06:14 |
   เจริญพร
   จะแจ้งให้ท่านได้ทราบ
   แต่ไม่แน่ใจว่า
   โยมชืออะไร?
 • Burin Poonlapalin

  Burin Poonlapalin

  23 November 2012 at 23:22 |
  กราบนมัสการพระคุณเจ้า
  กระผมนายทศพล สุรพันธ์วรเวช ปัจจุบันเป็นข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เบอร์โทรติดต่อกลับเบอร์ 0890004848
  ต้องกราบขออภัยพระคุณเจ้าด้วยที่ไม่ได้เข้ามาติดตาม ข้อความที่โพสต์ไว้เลย
  อย่างไรกระผม ขอรบกวนพระคุณเจ้าให้ช่วยติดต่อ พระมหาวีระ ธีรวังโส ให้ติดต่อกลับกระผมด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

  ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพ

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.