หมวดหมู่ : กิจกรรมอื่นๆ
หัวข้อ : เชิญร่วมบุญเบิกบาน “ส ง ก ร า น ต์ ส น า น ธ ร ร ม” วันที่ ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
โดย : keatjunnool
อ่าน : 8398
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 


กำหนดการ


*******************************************************
🌷วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒
*******************************************************
๐๖.๐๐ น. - เสียงธรรมจากหลวงพ่อปัญญานันทะ
๐๖.๔๐ น. - ตักบาตร (ณ ลานหินโค้ง)
๐๗.๐๐ น. - บูชาพระรัตนตรัย / สมาทานศีล / ถวายสังฆทาน
- ข้อคิดวันสงกรานต์
๐๘.๔๕ น. - สวดมนต์แปล (ณ ระเบียงดอกไม้ใจ)
๐๙.๐๐ น. - อภิปราย “สงกรานต์สนานธรรม ๔ ภาค” โดย 
-พระมหาวัลลภ อคฺคธมฺโม (ภาตใต้)
-พระมหาศักดิ์ชัย ชยวุฑฺโฒ ป.ธ.๙ (ภาคกลาง)
-นาถ พรหมา พุทธอาสาวัดปัญญาฯและวัดชลประทานฯ (ภาคอีสาน)
-นภารัตน์ เสือจงพรู พุทธอาสาวัดปัญญาฯและวัดชลประทานฯ (ภาคเหนือ)
ดำเนินรายการ โดย พระมหาสุคนธ์ ฐิติเมธี
๑๐.๔๕ น. - ตักบาตรสาธิต (ณ ลานหินโค้ง)
๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหาร
- บังสุกุล / กรวดน้ำ / รับพร
๑๒.๐๐ น. - สรงน้ำพระ และผู้สูงอายุ
*******************************************************
🌷 วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒
*******************************************************
๐๙.๐๐ น. - สวดมนต์แปล (ณ ระเบียงดอกไม้ใจ)
๐๙.๓๐ น. - ปาฐกถาธรรม โดย พระปัญญานันทมุนี
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๐.๓๐ น. - ตักบาตรสาธิต (ณ ลานหินโค้ง)
๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหาร
- บังสุกุล / กรวดน้ำ / รับพร
*******************************************************
🌷 วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
*******************************************************
๐๙.๐๐ น. - สวดมนต์แปล (ณ ลานหินโค้ง)
๐๙.๓๐ น. - เสวนาธรรมะกับพระนวกะ
นำโดย พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหาร
- บังสุกุล / กรวดน้ำ / รับพร
*******************************************************